HÅLLBARHET

Vi strävar efter att bidra till en hållbar värld genom en hållbar utveckling som tillgodoser våra intressenters nuvarande behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer. 

 

HÅLLBARHET ÄR OFTA INDELAD I TRE KATEGORIER

SOCIAL HÅLLBARHET

-Omsorgen av mänskliga rättigheter på lång sikt

EKOLOGISK HÅLLBARHET

– Att hushålla med de resurser vi har gemensamt så att det räcker till kommande generationer 

EKONOMISK HÅLLBARHET

– Att förebygga fattigdom utan att påverka den sociala eller ekologiska hållbarheten negativt. 

Brenderup Gruops vison är att vara en marknadsledande aktör inom hållbarhet.
För att nå detta mål kommer vi – tillsammans med våra kunder, leverantörer och andra parter i vår omgivning – att göra medvetna handlingar för att minimera miljöskador från vår verksamhet. Vi verkar också för en social hållbar utveckling inom vart och ett av våra områden. 

BRENDERUP AB, EN DEL AV BRENDERUP GROUP, HÅLLBARHETSRAPPORTER

Rapporten är på svenska och kan laddas ner från Brenderup AB's hemsida.

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM 

Brenderup AB agerar ständigt för att förbättra och utveckla alla våra processer inom verksamheten. Vi hanterar processer, sätter upp mål och organiserar handlingsplaner för att följa upp och förbättra. Inom hållbarhet har vi använt en hållbarhetsaspektlista för att analysera potentiellt skadliga aktiviteter. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera de negativa effekterna på miljön. 

Kommande år har vi valt att fokusera på följande områden:

  • Energianvändning
  • Vattenåtgång
  • Avfallshantering
  • Användning av kemilkalier
  • Interna transporter
  • Vårt totala utsläpp av CO2

För att arbeta med dessa frågor på ett så effektivt och strukturerat sätt som möjligt är vårt kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 9001 2015 (kvalitetssäkert) och ISO 14001 2015 (miljösäkert). 

— Målet är att minimera miljöeffekterna från vår verksamhet, säger Johan Hyltse som är miljö- och kvalitetschef. — Det vi gör är att kontinuerligt följa upp värme, vattenförbrukning, belysning, interna/externa transporter och avfallshantering. Vi försöker också hitta nya potentiella substitut för giftiga kemikalier. 

 

SMART LOGISTIK

Miljömålen för verksamheten följs upp varje månad. Om det finns några avvikelser analyserar vi dem och går till botten med vad som behöver göras och ibland korrigeras målen. Vi agerar för att minimera utsläppen av CO2 i transportområdet. För att lyckas med detta optimerar vi vår logistik med styckegodstrafik och komprimering av godsmängden till och från vår sajt. Smartare logistiklösningar och färre transporter gör stor skillnad. Vi har minskat transporterna av trailers med så mycket som 60 procent genom att leverera dem halvmonterade i stållådor istället för färdigmonterade. Eftermonteringen sker nära kunden, vilket hjälper oss att spara mycket. 

MILJÖVÄNLIGT BRÄNSLE 

En viktig åtgärd vi har gjort är att öka användningen av HVO100 i våra transporter istället för vanlig diesel. HVO100 minskar utsläppen av CO2 med 80-90 procent. Våra tjänstebilar och interna transporter (gaffeltruckar etc.) körs för närvarande på en blandning av bränsle och HVO100. Ett långsiktigt mål är att minska våra utsläpp av CO2 med 50 procent från 2010 till 2020. Vi beräknar effekten från värme, el, interna transporter och tjänstebilar. Redan 2017 hade den minskat med 80 procent, så det är på rätt väg. Nästa steg är att analysera logistiken mellan oss och våra verksamheter i Europa vilket också kommer att ge resultat. 

UPPFÖRANDEKOD

Den sociala aspekten av hållbarhet har fått mer uppmärksamhet och kraft de senaste åren. Allt fler företag arbetar för – och vill bidra till – en jämlik och rättvis gemenskap som är bra för alla. Vi tar ansvar för detta genom att praktisera vår uppförandekod som förklarar de principer och policyer vi står för. De är baserade på FN:s Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetslagstiftande rättigheter, miljö och korruption. Det innehåller också våra allmänna värderingar – hur vi agerar och beter oss. Inte bara som kollegor utan även i våra relationer till kunder, leverantörer och myndigheter. 

LEVERANTÖRENS UPPFÖRANDEKOD 

Det är viktigt för oss att hålla en hög standard när det gäller både affärsetik och hållbarhet. Uppförandekoden för leverantörer är baserad på principerna ovan och förklarar våra förväntningar på våra leverantörer. 

– Vi uppmuntrar våra leverantörer att upprätta sin egen uppförandekod genom liknande standarder. Om en leverantör inte uppfyller våra förväntningar enligt uppförandekoden för leverantörer strävar vi efter att uppmuntra förbättringar och regelbundna uppföljningar. 

PRODUKTUTVECKLING

Hållbarhet är en vanlig del i det dagliga arbetet. Produkterna i sig är starka och robusta vilket gör dem pålitliga i alla slags väder, släp är knappast produkter man använder och slänger. En släpvagn håller sig i gott skick i decennier om den hanteras med försiktighet. Vi siktar alltid på en lång livslängd för våra trailers. En av våra utmaningar är att minimera materialanvändningen men ändå skapa en robust trailer. Vi vill också bygga släpvagnar i en lätt demonterad design så att de är lätta att återvinna. 

– Vi har hållbarhet i åtanke även när vi utvecklar nya produkter. Vår ambition är att göra vår verksamhet med så lite miljöpåverkan som möjligt – både i det dagliga arbetet och i produktutvecklingen.